Veel vragen tijdens pensioenmiddag

De pensioenmiddag op 12 december 2018 was eerste van een reeks, aldus voorzitter Rob Hunnego. Op de agenda: het klappen van het pensioenoverleg en de actuele financiële situatie van ABP.

De aanwezigen, allen ABP-deelnemers, kregen eerst een toelichting op de huidige ABP-regeling. Er kwamen veel vragen over de omvang van de totale kapitaalpot, op dit moment € 407 miljard, in relatie tot indexeren. De rekenrente die vastgesteld wordt door De Nederlandsche Bank (DNB) speelt hierbij een cruciale rol. De huidige rekenrente staat op 1,5%. Hiermee bereken je de verplichtingen richting de toekomst. Als de rente lager is, is ook het verwachte rendement lager. Daardoor zal het vermogen minder toenemen en moet ABP meer geld reserveren om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren. De aanwezigen kwamen met diverse argumenten waarom dit geen juiste manier zou zijn om de verplichtingen te berekenen en er werd stevig gediscussieerd. Uiteindelijk leidde dat tot de conclusie dat het Financieel Toetsingskader en daarmee de huidige spelregels, alleen door ons kabinet gewijzigd kan worden en de inschatting dat dit wel een rol zou kunnen gaan spelen bij de komende verkiezingen.

Doorsneesystematiek

Verder werd ingegaan op de doorsneesystematiek waarbij werd uitgelegd dat we nu een doorsneepremie betalen en geen actuariële (correcte) premie. Jongeren subsidiëren nu de ouderen. Als dit systeem wordt afgeschaft, dan heeft dat gevolgen. Met diverse voorbeelden werd het probleem duidelijk voor alle aanwezigen. Onder de aanwezigen waren niet veel jongeren, maar er waren wel aanwezigen die tot hun grote schrik konden constateren dat zij zonder compenserende maatregelen een hoge prijs gaan betalen voor de hervormingen. Dat juist de huidige werkenden tussen de 40 en 57 hier de dupe van kunnen worden was niet bij iedereen bekend.

Situatie ABP

De actuele situatie bij ABP kwam ook aan bod. In de media is veel te lezen over kortingen maar voor ABP is dat in 2019 nog geen issue. Afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad op 31 december zal ABP weer een herstelplan moeten maken. Hoe dat precies in elkaar steekt werd uitgelegd en ook hoe de beleidsdekkingsgraad berekend wordt.

Onderhandelingstafel

De voorzitter van de vakcentrale VCP, die persoonlijk aan de onderhandelingstafel had gezeten, kwam vervolgens uitleg geven over hetgeen zich daar had afgespeeld. Nic van Holstein gaf een inzage in het onderhandelingsproces. In chronologische volgorde nam hij de aanwezigen mee in hetgeen er besproken was. Het werd de aanwezigen duidelijk dat er helemaal nog geen akkoord was over een nieuw pensioenstelsel. Het niet instemmen met hetgeen er op tafel lag kreeg veel bijval en werd met applaus ondersteund. De VCP-voorzitter kreeg verder heel veel vragen te beantwoorden en de aanwezigen waardeerden het zeer dat zij van een direct betrokkene antwoorden kregen.

De aanwezigen bleken onvermoeibaar en hadden graag nog langer doorgesproken. Met de belofte dat de CMHF vaker een pensioenbijeenkomst zal gaan houden werd de bijeenkomst, later dan gepland, uiteindelijk afgesloten.