Pensioenregeling militairen verworpen

De GOV|MHB (officieren- en burgerambtenarenverenigingen) legde het onderhandelaarsresultaat neutraal voor aan de achterban. De leden wezen het resultaat af.

Het was de bedoeling dat de militairen per 2 januari 2019 zouden overgaan van de huidige eindloonregeling naar een defensiespecifieke middelloonregeling. Daartoe zijn in 2018 onderhandelingen gevoerd met de werkgever Defensie. Die leidden uiteindelijk net voor de zomer tot een onderhandelaarsresultaat, dat echter na ledenraadpleging in het najaar door de leden van alle vier bonden werd verworpen.

Pensioenschade

De GOV|MHB (officieren- en burgerambtenarenverenigingen aangesloten bij de CMHF) legde het onderhandelaarsresultaat neutraal voor aan de achterban. Tijdens de ledenraadplegingen bleek al snel dat het resultaat niet werd gedragen door de leden. Niet vreemd, nu uit nieuwe cijfers van de door Defensie ingehuurde actuaris van PWC bleek dat er aanzienlijk meer pensioenschade optrad voor de officieren dan eerder was berekend. Daarnaast werd het loonbod en de verhoging van de toelages als te mager ervaren. Wat hier een belangrijke rol heeft gespeeld is dat de nieuwe bewindslieden op Defensie bij hun aantreden in de Defensienota 2018 aangaven dat er weer geïnvesteerd zou gaan worden in het personeel. Echter,…het eerste het beste onderhandelaarsresultaat met loon- en pensioenbod van de nieuwe defensieleiding gaf daar geen enkele blijk van.

Rol ABP

ABP reageerde onmiddellijk met de boodschap dat het doorzetten van de militaire eindloonregeling in 2019 niet aan de orde is, omdat deze regeling niet meer ‘beheerst en integer’ kan worden uitgevoerd. Een middelloonregeling is de enig mogelijk uitvoerbare variant. ABP als uitvoerder van een door sociale partners afgesproken pensioenregeling, zegt dus tegen de sociale partners bij Defensie dat de uitvoerder bepaalt welke pensioenregeling volgend jaar geldt voor de militairen bij Defensie! En een belangrijke reden wordt daarbij niet vermeld: Het ABP heeft de bedrijfsvoering van de eindloonregeling verwaarloosd en die is niet meer op orde!

Rechtszaken

De militaire vakbonden gaven aan daar niet mee akkoord te gaan en stellen dat het ABP de huidige eindloonregeling moet blijven uitvoeren zolang sociale partners niet een andere pensioenregeling overeen zijn gekomen. Vervolgens vroegen de bonden naar de positie van de werkgever. Defensie stelde akkoord te gaan met het in 2019 uitvoeren van de door het ABP-bestuur gewilde basis pensioenregeling (een uitgeklede middelloonregeling met laag opbouwpercentage en hoge AOW-franchise) en wilde niet meegaan in een rechtszaak tegen dat bestuur. Daarom spanden de militaire vakbonden twee rechtszaken (kort geding) aan: één tegen Defensie en één tegen het ABP.

Pensioenaanspraak

Beide rechtszaken hebben intussen gediend en de rechterlijke beslissingen worden vrijdag 21 december 2018 verwacht. Er is natuurlijk de tijdsdruk voor het ABP in de vorm van de in 2019 uit te voeren pensioenregeling, maar belangrijk voor de GOV|MHB is ook welke pensioenpremie bij welke pensioenregeling de militair in 2019 gaat betalen en het effect daarvan op zijn nettoinkomen. Defensie heeft gesteld dat de militair er netto niet op achteruit gaat. Een gemakkelijke toezegging. Waar het veel meer om gaat is: wat gebeurt er met de pensioenaanspraak!