Overleg met pensioenfondsen

Het beheer van de pensioengelden (circa 1.550 miljard euro – stand 2020) en de zorg voor pensioenuitkeringen liggen bij pensioenfondsen en verzekeraars. Pensioenfonds ABP, waarbij werknemers bij de overheid en het onderwijs zijn aangesloten, is met drie miljoen deelnemers een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Veel leden van CMHF-verenigingen zijn bij ABP aangesloten, maar ook de pensioenfondsen Zorg en Welzijn en Spoor zijn bekenden binnen de CMHF.

Een arbeidsvoorwaarde waarmee zoveel geld is gemoeid en die zo belangrijk is voor een plezierige oude dag van werknemers, heeft goed toezicht nodig. Van werknemers en werkgevers zelf, maar ook van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Toezicht sociale partners

Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd in het bestuur van een pensioenfonds en in het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds – vergelijkbaar met een medezeggenschapsraad. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het verantwoordingsorgaan, dat bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van deelnemers en werkgevers die eens per vier jaar worden benoemd. De bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgelegd in de Pensioenwet.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over beleid en de gevolgen daarvan voor deelnemers. Gevraagd én ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

  • de hoogte van de pensioenpremie en indexaties
  • de regels voor beleggen
  • de manier van communiceren

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf advies, maar oordeelt ook achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt opgenomen in het jaarverslag van het pensioenfonds. Een andere taak van het verantwoordingsorgaan is het bindend voordragen van een nieuw lid bij vacatures voor de Raad van Toezicht.

Het verantwoordingsorgaan ABP bestaat uit fracties die werken vanuit een eigen visie en ambitie. De CMHF maakt deel uit van de fractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP. Op de site van de CMHF zijn de verslagen van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan te vinden.

CMHF-verenigingen met leden bij andere pensioenfondsen dan ABP vertegenwoordigen hun leden zelf.

Toezicht De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op pensioenfondsen, banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. Bij de pensioenfondsen let de DNB op drie zaken.

Financiële positie. Houdt een pensioenfonds zich aan de wettelijke regels voor het verhogen of verlagen van de pensioenen? Belangrijke begrippen hierbij zijn de dekkingsgraad en rekenrente.

Bedrijfsvoering. Zijn de administraties op orde? Of is de uitbesteding van activiteiten aan een derde partij op een goede manier geregeld?

Bestuurders. Zijn de bestuurders van een pensioenfonds voldoende deskundig en integer? Iemand mag alleen bestuurder worden bij een pensioenfonds met goedkeuring van DNB.

De Vakcentrale voor Professionals VCP, die ook de CMHF-leden vertegenwoordigt, heeft een zetel in de Bankraad van DNB. De Bankraad fungeert als klankbord voor de directie.

Toezicht AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Zij moeten zich aan wetten en regels houden over de volgende onderwerpen:

  • de informatie die volgens de wet aan deelnemers moet worden gegeven;
  • de algemene zorgplicht voor deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst;
  • het verbod op handelen met voorkennis.