Landelijke overleg over pensioenbeleid

De Pensioenwet vormt het kader waarbinnen werkgevers en werknemers pensioenafspraken kunnen maken in cao’s. In de Pensioenwet staan ook regels voor de pensioenfondsen en voor het toezicht op die fondsen. Belastingwetten hebben eveneens invloed op de afspraken die werknemers en werkgevers over de pensioenen kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aftrekbaarheid van premies en de toegestane opbouw.

Als de regering de Pensioenwet wil veranderen, gebeurt dit vaak in overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties om het draagvlak voor de wijzigingen zo groot mogelijk te maken. Het gesprek daarover vindt meestal plaats in de regiegroep, een regulier overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en de Stichting van de Arbeid.

De Sociaal-Economische Raad (SER), waarin naast vakbonden en werkgeversorganisaties ook andere deskundigen (kroonleden) zitting hebben, is soms ook betrokken bij wetswijzigingen. De minister kan de SER om advies vragen over een wijziging, maar de SER kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen. 

De Vakcentrale voor Professionals (VCP), die ook de CMHF vertegenwoordigt, heeft een zetel in de SER en in de Stichting van de Arbeid.