Hoofdlijnenresultaat uitgewerkt in concept-transitieplan voor pensioen bij ABP

8 maart 2024

Het ABP is van plan om op 1 januari 2027 over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen zoals die in de Wet Toekomstige Pensioenen (WTP) worden voorgeschreven. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) zijn binnen de kaders van deze WTP overeengekomen hoe deze nieuwe regels er bij het ABP zullen worden toegepast. Dit is vastgelegd in een concept-transitieplan. Hierin worden de in het arbeidsvoorwaardenoverleg gemaakte keuzes verder uitgewerkt.

Hoorrecht

De verenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers krijgen nu de gelegenheid om te worden ‘gehoord’; zij kunnen schriftelijk inbreng geven over het concept-transitieplan. De verenigingen kunnen zich nog tot 12 maart 2024 melden bij de Pensioenkamer pensioenkamerhoorrecht@caop.nl. De Pensioenkamer houdt dan op 27 en 28 maart 2024 hoorzittingen.

Ledenraadpleging

Na de verwerking van de inbreng uit de hoorzittingen zullen sociale partners het definitieve transitieplan vaststellen en zal CMHF dit voorleggen aan haar leden. Deze ledenraadpleging start in april 2024.

Concept-transitieplan

Samenvatting concept-transitieplan