Pensioenopbouw bij beroepsziekte of dienstongeval

Het ABP heeft de regeling voor deelnemers met een WAO-uitkering aangepast.

Per 1-1-2015 is het ABP Pensioenreglement gewijzigd, als gevolg waarvan volledige premievrije pensioenopbouw voor degenen met een WAO-uitkering is verlaagd. Tevens is besloten dat ingeval er sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte de premievrije pensioenopbouw 100% blijft.

ABP heeft de doelgroep in april 2015 hierover per brief geïnformeerd, echter daarin is geen woord gerept over de 100% opbouw ingeval dienstongeval of beroepsziekte. M.a.w. de doelgroep met een dienstongeval of beroepsziekte is zich niet bewust dat voor hen volledige pensioenopbouw gecontinueerd kan worden.

Als gevolg van de wijziging per 1 januari 2015 is de premievrije pensioenopbouw bij degenen die arbeidsongeschikt is geworden als volgt:

Invaliditeitspensioen ingegaan
voor
1-4-1997
op of na
1-4-1997, maar voor
1-1-2007
op of na 1-1-2007in alle
gevallen
bij dienst-ongeval of beroep-ziekte
Arbeidsonge-
schiktheids-
percentage
meetel-
waarde
meetel-
waarde
vanaf
1-1-2015
meetel-
waarde
meetel-waarde
80% of meer100%70%50%100%
65% tot 80%80%56%40%80%
55% tot 65%60%42%30%60%
45% tot 55%50%35%25%50%
35% tot 45%40%28%20%40%
25% tot 35%30%21%30%opm.: als IP is inge-
gaan vóór 1-1-2007
15% tot 25%20%14%20%

Vloeit uw arbeidsongeschiktheid voort uit een dienstongeval of beroepsziekte, én is uw invaliditeitspensioen ingegaan op of na 1 april 1997, bezie of er bij u sprake is van volledige pensioenopbouw naar rato van uw arbeidsongeschiktheidspercentage (zie de meest rechter kolom). In dat geval heeft u van ABP een brief daarover ontvangen.

Twijfelt u of de volledige premievrije pensioenopbouw ingeval van dienstongeval of beroepsziekte bij u correct is toegepast, zend dan een e-mail aan vakbond@CMHF.nl waarin u vermeldt:

  • uw volledig personalia, incl. geboortedatum;
  • adres, postcode, woonplaats
  • telefoonnummer waaronder bereikbaar
  • ABP-klantnummer;
  • sinds wanneer u een invaliditeitspensioen van ABP ontvangt;
  • uw arbeidsongeschiktheidspercentage;
  • dat u de CMHF machtigt het thans van toepassing zijn premievrije opbouwpercentage bij ABP op te vragen.

ABP hanteert een eigen onderzoek om vast te stellen of er sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte, voor welk onderzoek de nodige “bewijzen” aangeleverd moeten worden. Een WAO-uitkering is in principe toegekend vóór 2006, waarbij het voor ABP toentertijd niet nodig was dat voor de volledige premievrije pensioenopbouw “dienstongeval of beroepsziekte” aangetoond moest worden. Er vanuit gaande dat u al meer dan 10 jaar niet meer in dienst bent en de desbetreffende personeelsdossiers conform de Archiefwet inmiddels vernietigd zijn, zal uw voormalige werkgever geen bewijsstukken meer hebben. Uw eigen archief is wellicht nodig.

Paul Müller, belangenbehartiger VMHP/CMHF