Nieuwe pensioenwet: Parlement kiest kaders voor uw pensioen

De Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is vandaag aan de Tweede kamer aangeboden. Deze wet zal de kaders bieden waarbinnen de nieuwe pensioenregelingen vorm zullen krijgen. De CMHF zal de voorliggende wettekst nauwkeurig gaan bestuderen, om te zien wat er gedaan is met de opmerkingen die wij via de VCP hebben ingebracht bij de internetconsulatie van de conceptwet.

“Zorgvuldigheid gaat boven snelheid want alles staat of valt met vertrouwen in en draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel,” aldus Jacqueline van Langeraad, pensioenwoordvoerder namens de CMHF. Voor de CMHF zijn daarbij de doelen over de te bereiken resultaten die in het Pensioenakkoord zijn geformuleerd, altijd maatgevend geweest. Dat betekent dat er voor de deelnemers voldoende waarborgen moeten zijn die zekerheid geven op een goed pensioen.

Indexatie en compensatie

De nu voorliggende conceptwetgeving raakt alle pensioendeelnemers van Nederland en dus ook de veelal bij ABP aangesloten leden van de CMHF, die werkzaam zijn in de publieke sector. Naast indexatie van het pensioen, blijft adequate compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek een speerpunt van de CMHF. Verder signaleerde we bijvoorbeeld al dat het nieuwe nabestaandenpensioen tot ongewenste effecten kan leiden. We zullen na moeten gaan of dat in de wet die nu voorligt, wel goed geregeld wordt.

Niet alles zal via de wet geregeld kunnen worden. Daarom is ook de lagere wet- en regelgeving van belang. Deze lagere regelgeving wordt na de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk opengesteld voor internetconsultatie, maakte minister Schouten onlangs bekend.

Pensioenkloof

De wet is voorzien van een advies van de Raad van State, dat nog niet openbaar gemaakt is. De CMHF is ook benieuwd naar dat advies. Met name ten aanzien van de pensioenkloof tussen man en vrouw. Wanneer vrouwen substantieel vaker in de eerste helft van hun arbeidzame leven een periode parttime of helemaal niet werken, zou het nieuwe stelsel voor vrouwen een achteruitgang kunnen betekenen ten opzichte van het huidige stelsel.

Het is nu aan de Tweede Kamer om een goede en vooral zorgvuldige afweging te maken. Is het een goede vertrekbasis en is er vertrouwen dat de sociale partners over de nog openstaande (financiële) punten overeenstemming gaan bereiken in een periode dat het kabinet miljarden op de begroting tekort komt?
Na bestudering zal de CMHF haar leden informeren en bekijken of met de WTP de doelen van het pensioenakkoord bereikt kunnen worden. “Want uiteindelijk hebben de leden het laatste woord en zij moeten vertrouwen hebben in een goede afloop,” aldus Marc de Natris, voorzitter van de CMHF.