Ik teken bezwaar aan!

Wanneer ook de Eerste kamer eind mei heeft ingestemd met de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), is de WTP een feit. De CMHF heeft via de VCP, op informatiebijeenkomsten en via artikelen op de website aangegeven waar de wet in onze ogen nog tekort schiet en dus verbeterd zou moeten worden. Helaas heeft dat tot op heden (nog) niet geleid tot het door ons gewenste resultaat. Veel van de effecten die de wet gaat hebben op het pensioen van individuele deelnemers zijn ook nog helemaal niet bekend.

Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen, roepen wij u daarom op om gebruik te maken van het nu nog bestaande individuele bezwaarrecht.

Een belangrijke reden waarom we hiertoe oproepen, is dat bij de recente bezwaren tegen het fictief rendement bij de Belastingdienst uiteindelijk alleen de bezwaarmakers een financiële compensatie kregen. Mensen in financieel dezelfde situatie die geen bezwaar hadden aangetekend, kregen niets.

U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden en die sturen naar uw pensioenfonds.

Afschaffing individueel bezwaarrecht

Als de WTP wordt ingevoerd, wordt het individueel bezwaarrecht buiten werking gesteld. Diverse fondsen zijn al bezig met de nadere uitwerking van de wet en de daarvoor benodigde nieuwe pensioenregelingen. Doordat het individueel bezwaarrecht buiten werking wordt gesteld, zal dit moment door fondsen aangegrepen kunnen (en soms ook moeten) worden om overgangsrechten af te schaffen.

Een voorbeeld is Bijlage K van de ABP-regeling, ontstaan nadat ABP geprivatiseerd is. Hierin werden aanspraken ingeval van individuele gebeurtenissen bij de toenmalige deelnemers vastgelegd en die aanspraken zijn anno 2023 nog steeds van toepassing.

Compensatie via leeftijdscohorten

De WTP regelt bijvoorbeeld ook dat de huidige doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De mensen die hierdoor een lagere pensioenopbouw krijgen, zouden adequaat gecompenseerd worden, zo was toegezegd. De WTP regelt dat dit compenseren per leeftijdscohort gebeurt. Iedereen binnen dat cohort krijgt dezelfde compensatie, los van de daadwerkelijk geleden schade. Hogeropgeleiden die vaak een hoger inkomen hebben, worden hierdoor benadeeld.

Uw vakbond adviseert u daarom om individueel bezwaar te maken.

Maak bezwaar!

Fondsgegevens

ABP

Via mail: https://www.abp.nl/contact/e-mailsturen

Of stuur een brief naar:

ABP Klachten en Bezwaren
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

PFZW

Via het contactformulier op de website:

https://www.pfzw.nl/particulieren/klantenservice/bericht.html?utm_source=direct&utm_medium=redirect&utm_campaign=vragenformulierparticulieren

Of stuur een brief naar:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist