CMHF wijst premie- en indexatienota ABP af

CMHF wijst premie- en indexatienota ABP af

We vinden het niet uit te leggen dat, terwijl de rendementen van ABP goed te noemen zijn (in 2017 werd een positief rendement van 7,6% bijgeschreven), er toch niet geïndexeerd kan worden.

De CMHF, in het verantwoordingsorgaan onderdeel van de coalitiefractie bestaande uit Ambtenarencentrum, Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden – ABP en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, heeft als enige fractie niet ingestemd met de premie- en indexatienota. Het ABP Bestuur stelt jaarlijks in de maand november, na advies van het verantwoordingsorgaan, de premies voor de collectieve pensioenregelingen van ABP vast. Dit betreft de premie voor zowel de middelloonregeling als de regeling voor de militairen. Omdat het één nota betreft die het verantwoordingsorgaan niet wilde splitsen, oordeelden wij unaniem dat we deze nota niet van een positief advies konden voorzien.

Te mager

Ten aanzien van de middelloonregeling hebben wij onze zorgen geuit. We vinden het niet uit te leggen dat terwijl de rendementen van ABP goed te noemen zijn (in 2017 werd een positief rendement van 7,6% bijgeschreven), er toch niet geïndexeerd kan worden. Omdat het bestuur in het jaarverslag meldde vanuit ervaring en kennis mee te denken en rekenen, als het gaat over de vernieuwing van het pensioenstelsel, was de fractie benieuwd naar de mening van het bestuur over de te hanteren verplichte rekenrente. Het bestuur laat zich helaas alleen uit over de noodzaak het stelsel te herzien, maar wil niet ingaan op de rekenrente. Als fractie achtten wij het mogelijk dat bij de nu gebruikte rekenrente, de huidige gepensioneerden een te mager pensioen uitgekeerd krijgen. Omdat het bestuur wet- en regelgeving volgt, konden we op dit deel wel positief adviseren.

Dun ijs

De fractie is echter van mening dat het bestuur zich op dun ijs begeeft als het gaat om de militaire regeling. Onze bezwaren richten zich vooral op het in te voeren depot waarin het zogenoemde ‘surplus’ van de kostendekkende premie wordt gestort. Het bestuur doet dit om de premie gelijk te houden, zodat de militair geen onverwachte stijgingen of dalingen in het salaris heeft. We signaleren echter dat de premie stijgt en het daarnaast onduidelijk is hoe de verdeling tussen werkgever/werknemer van de te betalen premie uit zal vallen. Verder is het ook onduidelijk hoe lang de huidige situatie kan gaan duren en wie nu de uiteindelijke opdrachtgever is van de in te voeren regeling. Toen tijdens het overleg ook ineens bleek dat de Defensie-werkgever bezwaren bleek te hebben tegen het in te voeren depot, konden wij als fractie niet anders dan negatief adviseren.