CMHF kandidaat nummer 5 gepensioneerden:

de heer Irawan Sewandono, sector Wetenschappelijk Onderwijs

“De Wet toekomst pensioenen treedt, naar het zich laat aanzien, al in 2023 in werking. Nog voordat het nieuwe pensioenstelsel enkele jaren later een feit is, krijgen we te maken met voorbereidingsbesluiten van het ABP-bestuur. Het invaren van bestaande pensioenaanspraken in het nieuwe stelsel is niet eenvoudig. De overgang naar een andere systematiek dreigt veertigers onevenredig hard te treffen. Er zullen hardheidsgevallen blijven opdoemen. Het verantwoordingsorgaan moet daarom de komende jaren proactief zijn, de deelnemers comfort bieden, voorbereidingsmaatregelen tegen het licht houden en gevraagd en, zo nodig, ongevraagd advies geven.”