Ledenraadpleging transitieplan ABP

De afgelopen weken hebben de pensioenbijeenkomsten van de CMHF plaats gevonden. Het transitieplan van ABP, dat de nieuwe pensioenregeling van ABP en de overstap daar naartoe vastlegt, is daar toegelicht. Het transitieplan is een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord uit de Pensioenkamer, waar de CMHF eind vorig jaar bestuurlijk  mee heeft ingestemd. We hebben de plussen en minnen tegen elkaar weggestreept, want dit blijft een onderhandelingsresultaat. Als de onderhandelaars van de CMHF alleen over de inhoud waren gegaan, dan had het er anders uit gezien.

Vooraf heeft het bestuur van de CMHF speerpunten bepaald. Ook zijn ondergrenzen besproken. In de gebruikte presentatie kunt u hier meer over lezen/terugkijken. Hieronder volgt in willekeurige volgorde enkele overwegingen ten aanzien van de speerpunten/ondergrenzen.

Niemand gaat er op achteruit

Een uitgangspunt voor de onderhandelaars is steeds geweest: deelnemers in de pensioenregeling – onze leden –  hebben niet om een nieuw stelsel gevraagd, dus mogen er door de systeemverandering niet op achteruit gaan. Daarom hebben we ons ook erg hard gemaakt voor de compensatie van groepen die door het afschaffen van de doorsneesystematiek enkele procenten aan pensioenresultaat zouden verliezen. In de ons getoonde berekeningen zal met de aangebrachte verdeling, niemand onder de 0-lijn komen.

Compensatie afschaf doorsneesystematiek

Vanuit de VCP is steeds ingezet op adequate compensatie. Die lijn is bij de CMHF ook vastgehouden. We hebben ingezet op een bijdrage in de compensatie vanuit de werkgever, bijvoorbeeld via extra premie. Dat bleek onmogelijk. De wet biedt die mogelijkheid wel, maar onze werkgever wilde alleen via het vermogen compensatie bieden. De keuze geen compensatie was voor ons een onbegaanbaar pad. Daarom zijn we meegegaan in het gebruik van het huidige vermogen.

We hebben ingezet op de maximale compensatie, maar stonden daar als CMHF alleen in. De in het transitieplan getoonde compensatie is door iedereen als adequaat bestempeld, rekening houdend met de verwachte toekomstige positieve marktontwikkelingen.  Wij hadden dit liever direct bij moment van invaren volledig gecompenseerd willen zien. Dit punt hebben we helaas dus niet helemaal kunnen realiseren.

Na-indexatie

De gemiste indexatie, daar worden we vaak over gemaild. Het is ons bekend dat die opgelopen is tot maximaal 19,95%. Gelukkig kon de inflatie de afgelopen 2 jaren wel gecompenseerd worden. De wet WTP biedt niet de mogelijkheid om de bijna 20% toe te kennen bij het invaren. De CMHF en de andere bonden vonden het belangrijk dat er, zodra er een mogelijkheid was, gestart zou worden met een tegemoetkoming. Dat is niet tot volle tevredenheid gelukt, maar er is in ieder geval bij de wens-dekkingsgraad van 110% op moment van invaren, 0,75%-punt beschikbaar voor de gemiste na-indexatie.

Nabestaandenpensioen

Door de wetswijziging moest het nabestaandenpensioen voor nabestaanden van iemand die overlijdt terwijl hij/zij nog actief werkzaam is, aangepast worden. Bij gelijkblijvende kosten, vergeleken met de huidige kosten, zou dit leiden tot een verslechtering voor een groot deel van onze achterban. De CMHF heeft zich ingespannen om het oorspronkelijke getal van 36% (gelijkblijvende kosten) naar 41% te tillen. Dit is vooral belangrijk voor de jongere actieve leden.

Bijlage K

Het is ons bekend dat diverse leden goed op de hoogte zijn van de werking van Bijlage K, waarin het overgangsrecht beschreven staat dat ontstond bij de privatisering van ABP. Omdat het nieuwe systeem geen voorwaardelijke rechten kent, wordt aan iedereen die dienstjaren heeft voor 1996, een tegemoetkoming toegekend hiervoor. Dat zal in veel gevallen, wanneer er geen gebeurtenis plaats vindt die recht had gegeven op een aanvulling uit Bijlage K, een plus zijn. Echter, in die gevallen waarin nu een beroep wordt gedaan op Bijlage K, bijvoorbeeld vanwege het aanvullen van het ANW-hiaat of vanwege samenvallende diensttijd, kan dat straks niet meer. In die individuele gevallen zal het vervallen van Bijlage K dan een behoorlijk min opleveren.

Ter verduidelijking, alle huidige toegekende aanvullingen zullen “bevroren” worden. Het gaat dus alleen om nieuw situaties nà 1 januari 2027 (beoogde datum invaren).

Ledenraadpleging

De ledenraadplegingen verlopen via de eigen verenigingen/sectoren. Mocht u geen verzoek tot stemmen hebben ontvangen, dan kunt u zich tot uw eigen vereniging richten.